Wetgeving over erfenissen in de VS

Wetten over de verdeling van een nalatenschap worden ‘erfwetten’ genoemd. Erfwetten hebben altijd bestaan ​​en zijn geëvolueerd samen met de veranderende economische omstandigheden van mensen. Erfwetten zijn de afgelopen jaren strenger geworden: zie deze site. Dit komt doordat het grootste deel van de rijkdom nu in handen is van weinig mensen. De gewone man is niet in staat gelijke tred te houden met deze veranderingen en daarom zijn de wetten inzake erfenis strenger geworden om de gewone mensen te beschermen tegen bedrog en misbruik.

In de VS zijn er verschillende manieren waarop men het bezit kan krijgen dat is achtergelaten door zijn / haar overleden ouder. Het eigendom in kwestie wordt gewoonlijk aangeduid als ‘eigendom van de ingewanden’-eigendom dat is achtergelaten door een persoon die is overleden zonder enig testament achter te laten.’ Deze eigendommen zijn vaak eigendom van de overledene in de vorm van aandelen, eigendommen, voertuigen, sieraden enz. Men kan het eigendom van deze eigendommen claimen door een claimformulier in te vullen.

Na het indienen van de claim krijgen de erfgenamen de verantwoordelijkheid voor het behandelen en onderhouden van het onroerend goed. Deze taken omvatten het betalen van belastingen over het onroerend goed, het onderhoud van het onroerend goed en zelfs het kopen van het onroerend goed. Als een van deze erfgenamen het onroerend goed wil terugnemen, moet hij / zij de toestemming hebben van de andere erfgenamen die recht hebben op de eigendom van het onroerend goed. Het eigendom kan alleen worden overgedragen zonder toestemming van de erfgenamen als ze een jaar na het overlijden van de overledene niet hebben geleefd.

In sommige staten van de VS specificeert de wet op gevallen van overlijden niet de minimumleeftijd van de overledene, maar de erfrechtwet staat de erfgenamen toe al hun bezittingen te ontvangen bij het overlijden van de eigenaar. De erfgenamen van een overledene kunnen de erfenis claimen uit de aangifte successierechten, waarna de rest van de erfenis zal worden doorgegeven aan de erfgenamen. In de aangiften successierechten staat het bedrag dat is ontvangen, dat kan worden gestort in de nalatenschap van de overledene of in bewaring kan worden gehouden.

Sommige staten staan ​​toe dat de nalatenschap van de overledene wordt verdeeld tussen de erfgenamen van het onroerend goed als gevolg van een testament, een juridisch document dat wordt opgesteld op naam van de overledene en ook op naam van de langstlevende echtgenoot. Een testament wordt uitgevoerd door een persoon die bekend staat als een ‘agent’ en bekend staat als een begunstigde, terwijl de persoon die het testament opstelt bekend staat als de executeur. Er zijn ook advocatenkantoren actief op dit vlak, zoals www.moolenaar-advocaat.nl.

Erfrechtwetten zijn niet alleen van toepassing op eigendommen die zijn achtergelaten door een overleden persoon. Het is ook van toepassing op de eigendommen die zijn achtergelaten door de vader van een zoon, de moeder van een dochter enzovoort. Erfwetten zijn van toepassing op de eigendommen die ouders aan hun kinderen hebben geërfd. Een vader of moeder kan een eigendom achterlaten voor de toekomstige opvoeding van hun kinderen, aan hun kinderen.

Overervingswetten op eigendom verschillen ook per staat. Sommige staten staan ​​toe dat de kinderen van de overledene eigendommen erven die door hun vader / moeder zijn achtergelaten als gevolg van de wetten inzake overlijden, terwijl andere staten dit strikt verbieden. Andere staten staan ​​toe dat het onroerend goed wordt geërfd, maar het bedrag dat kan worden geërfd, is afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap dat door de overledene zou zijn achtergelaten en de staat van de erfrechtwet. Een ouder kan ook eigendommen erven als de erfelijkheidswetten dit toestaan. Dit geldt vooral voor een ouder wiens kinderen een aanzienlijk bedrag hebben achtergelaten voor hun eigen opleiding.

Een geërfd bezit heeft geen waarde totdat het wordt verkocht of verhypothekeerd. De opbrengst van de verkoop van een geërfd onroerend goed wordt beschouwd als het “inkomen” van het onroerend goed en het inkomen kan verder worden verdeeld over de begunstigden. In sommige staten zijn de opbrengsten van de verkoop van een geërfd onroerend goed niet belastbaar, terwijl ze in andere staten belastbaar zijn. Ook erfrecht kan op elk moment worden gewijzigd. Als de erfrechtwetgeving van een staat zou worden gewijzigd of aangepast, zou er een mogelijkheid zijn dat de successierechten worden aangepast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *