Registergoed

Een huis/registergoed [vroeger genaamd: onroerend goed] kan een van de bestanddelen van een nalatenschap zijn. Bijna altijd is het gewenst dat er een taxatierapport komt. Niet alleen voor de erfgenamen onderling is dat van belang, maar ook voor de aangifte voor het successierecht. De mogelijkheid bestaat dat men de inspecteur der Registratie en Successie verzoekt een ‘minnelijke waardering’ te laten maken. Een door de erfgenamen aangewezen taxateur en een taxateur van de inspectie brengen dan gezamenlijk een taxatie uit, die bindend is voor de erfgenamen en de fiscus.

De erfgenamen kunnen roerende goederen in onderling overleg verdelen. Bij registergoederen kan dat niet. Hiervoor is altijd een notariële akte nodig. Als de erfgenamen besluiten dat één van hen het registergoed op zijn naam krijgt [bijvoorbeeld moeder die in het huis mag blijven wonen], moet daarvoor een notariële akte worden opgemaakt die ingeschreven wordt in de openbare registers [kadaster].